Klávesové skratky eclipse, Zend Studio

Ak programátor ovláda vývojársky nástroj, môže pri programovaní ušetriť veľké množstvo svojho času a tak vyprodukovať viac kódu. Pripravili sme zoznam niekoľko užitočných klávesových skratiek aj s vysvetlením pre programov eclipse a Zend Studio.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Projekty a súbory

Ctrl+N Nový projekt, otvorí okno sprievodcu vytvárania.
Ctrl+S Uloží otvorený súbor.
Ctrl+Shift+S Uloží všetky otvorené súbory.
Ctrl+W Zatvorí otvorený súbor.
Ctrl+Shift+W Zatvorí všetky otvorené súbory.
Ctrl+Shift+R Otvorí zdroj (súbor, priečinok alebo projekt).
Alt+Enter Zobrazí vlastnosti súboru
F5 Obnoví obsah otvoreného súboru, alebo obsah priečinka projektu, FTP a pod.

Okno editora

Ctrl+M Maximalizuje okno, správa sa rovnako v každom okne.
Ctrl+Page Down, Alt+šípka vľavo Prepne okno editora na predchádzajúci súbor.
Ctrl+Page Up, Alt+šípka vpravo Prepne okno editora na nasledujúci súbor.
Ctrl+E Zobrazí zoznam všetkých otvorených súborov a pomocou šípok (hore a dole) umožní zvoliť.
Ctrl+F6, Alt+Tab Podobná funkcia ako pri Ctrl+E, súbor sa zvolí po uvoľnení tlačítka Ctrl.
Ctrl+Shift+F6 Rovnaká funkcia ako Ctrl+F6, kurzor výberu súboru sa pohybuje v opačnom smere.
F12 Aktivuje okno editora so zdrojovým kódom.
Alt+- Zobrazí kontextové menu pre otvorené okno.
Ctrl+F10 Zobrazí kontextové menu pre text okna, umožní pridávať informácie a rôzne vizuálne ukazovatele do ľavého stĺpca editora, kde sa zobrazujú čísla riadkov.
Ctrl+Shift+_ Otvorí / zatvorí ďalšie horizontálne okno s rovnakým súborom.

Navigácia v editore

Home Presunie kurzor na začiatok reťazca, ak stlačíte 2x po sebe, presunie sa na začiatok riadku.
End Presunie kurzor na koniec reťazca.
Ctrl+Home Presunie kurzor na začiatok súboru.
Ctrl+End Presunie kurzor na koniec súboru
Ctrl+šípka vľavo Presunie kurzor na začiatok predchádzajúceho slova, alebo na slovo začínajúce veľkým písmenom.
Ctrl+šípka vpravo Presunie kurzor na začiatok ďalšieho slova, alebo na slovo začínajúce veľkým písmenom.
Ctrl+L Skočí na číslo riadku.
Ctrl+Q Skočí na miesto kde bola vykonaná posledná zmena v súbore.
Ctrl+. Presunie kurzor na najbližšiu predchádzajúcu chybu alebo upozornenie v syntaxe.
Ctrl+, Presunie kurzor na najbližšiu nasledujúcu chybu alebo upozornenie v syntaxe.
Ctrl+Shift+P Presunie kurzor od uzatvárajúcej hranatej zátvorky, k jej otváracej a opačne
Ctrl++ Rozbalí obsah triedy, metódy, alebo funkcie. (číselná klávesnica)
Ctrl+- Zbalí obsah triedy, metódy, alebo funkcie. (číselná klávesnica)
Ctrl+/ Zobrazí znamienka plus a mínus – možnosť zbaliť a rozbaliť metódy, triedy a funkcie. (číselná klávesnica)
Ctrl+Shift+/ Zbalí všetky metódy a funkcie. (číselná klávesnica)
Ctrl+šípka dole Posunie celý text v okne editore smerom dole, bez pohybu kurzora.
Ctrl+šípka hore Posunie celý text v okne editore smerom hore, bez pohybu kurzora.
Ctrl+scroll koliesko Posunie text o jednu celú stránku editora, množstvo riadkov záleží od veľkosti monitora.
Ctrl+F Vyhľadávanie slova v editore.
Ctrl+K Po vyhľadaní údaju, ak zavrieme okno vyhľadávanie, použije posledný hľadaný výraz a nájde najbližší ďalší.
Ctrl+Shift+K Po vyhľadaní údaju, ak zavrieme okno vyhľadávanie, použije posledný hľadaný výraz a nájde najbližší predchádzajúci.
Ctrl+H Vyhľadávanie v knižniciach, úlohách, súboroch ...

Označovanie textu

Shift+šípka vpravo Označí text po jednom znaku smerom vpravo od kurzora.
Shift+šípka vľavo Označí text po jednom znaku smerom vľavo od kurzora.
Ctrl+Shift+šípka vpravo Označí najbližšie slovo vpravo od kurzora, alebo časť slova, po najbližšie veľké písmeno.
Ctrl+Shift+šípka vľavo Označí najbližšie slovo vľavo od kurzora, alebo časť slova, po najbližšie veľké písmeno.
Shift+šípka dole Označí celý riadok a posunie kurzor smerom dole.
Shift+šípka hore Označí celý riadok a posunie kurzor smerom hore.
Shift+End Označí všetok text od kurzora až po koniec súboru.
Shift+Home Označí všetok text od kurzora až po začiatok súboru.
Ctrl+A Označí všetok text.
Alt+Shift+šípka hore Označí všetok text v zátvorkách triedy, metódy, funkcie, podmienky ...
Alt+Shift+šípka vľavo Označí blok informácií smerom k začiatku súboru. Napr. obsah foreachu -> obsah funkcie -> obsah celého súboru.
Alt+Shift+šípka vpravo Označí blok informácií smerom ku koncu súboru. Napr. obsah foreachu -> obsah funkcie -> obsah celého súboru.

Úprava textu

Ctrl+C Skopíruje označený text a uloží do pamäte.
Ctrl+X Vystrihne označený text a uloží do pamäte.
Ctrl+V Prilepí text z pamäte na aktuálnu polohu kurzora.
Ctrl+Z Vráti späť poslednú zmenu.
Ctrl+Y Opätovne použije zmenu, ktorá bola vrátená pomocou Ctrl+Z.
Ctrl+D Zmaže celý riadok.
Alt+šípka hore Posunie celý riadok smerom hore.
Alt+šípka dole Posunie celý riadok smerom dole.
Ctrl+Alt+šípka hore Duplikuje aktuálny riadok nad zvolený riadok.
Ctrl+Alt+šípka dole Duplikuje aktuálny riadok pod zvolený riadok.
Ctrl+Delete Zmaže nasledujúce slovo.
Ctrl+Backspace Zmaže predchádzajúce slovo.
Shift+Ctrl+Enter Vloží riadok pred aktuálny a presunie kurzor na začiatok riadku.
Insert Text vpravo od kurzora sa prepisuje.
Shift+Ctrl+Y Zmení všetok text na malé písmená.
Shift+Ctrl+X Zmení všetok text na veľké písmená.
Tab Posunie text o jednu úroveň. Je možné použiť, aj keď je označené väčšie množstvo textu.
Shift+Tab Odoberie jednu úroveň odsadenia.
Ctrl+I, Ctrl+Shift+F Aplikuje odsadenie podľa zvoleného štýlu odsadzovania.
Ctrl+/ Zakomentuje alebo odkomentuje jeden riadok.
Ctrl+Shift+/ Pridá / odoberie blokový komentár, alebo zakomentuje / odkomentuje označený text.

Programovanie

Ctrl+O Zobrazí štruktúru aktuálneho súboru, tzv. outline.
F2 Otvorí tooltip k zvolenej triede, metóde, či premennej.
F3, Ctrl+klik Otvorí súbor, kde je definovaná trieda, metóda, funkcia, ...
F4, Ctrl+T Otvorí Type Hierarchy pre zvolenú položku.
Ctrl+Alt+H Otvorí hierarchiu volaní metódy.
Ctrl+over Otvorí tooltip s popisom a obsahom funkcie, metódy, ...
Ctrl+F11 Uloží a spustí aplikáciu.
Ctrl+Space Otvorí kontextové menu, ktoré ponúkne možnosti dokončenia funkcií, metód, premenných, ...
Alt+Shift+R Premenuje zvolenú položku vo všetkých súboroch a referenciách.
Alt+Shift+V Presunie zvolenú položku do inej triedy.
Ctrl+Shift+C Zmení podpis metódy.
Alt+Shift+M Extrahuje voľbu do metódy.
Alt+Shift+L Extrahuje premennú, vytvorenie a priradenie zo zvoleného výrazu.

Zdroj: http://help.eclipse.org/luna/index.jsp

Diskusia ku článku
  Pridať komentár